Logotip

Українська сторона

Платформа Громадянського
Суспільства Україна-ЄС

Регламент Української Сторони платформи громадянського суспільства Україна-ЄС

Затверджено рішенням УС ПГС від 23.08.2023 р.

РЕГЛАМЕНТ

Української сторони

Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС

1.Загальні положення

1.1.Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС (далі - УС ПГС) є частиною двосторонньої Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (далі - ПГС). УС ПГС сприяє ефективній участі громадянського суспільства України у процесі реалізації та моніторингу виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС (далі - Угода).

1.2.Для виконання цієї цілі УС ПГС:

1.2.1.забезпечує здійснення громадського моніторингу та оцінки виконання Угоди й інших євроінтеграційних зобов’язань України;

1.2.2.розробляє та подає відповідним заінтересованим сторонам узгоджені позиції щодо актуальних питань процесу реалізації Угоди;

1.2.3.сприяє налагодженню діалогу заінтересованих сторін у процесі реалізації Угоди, а також розширенню участі громадськості в цьому процесі;

1.2.4.налагоджує широку взаємодію організацій громадянського суспільства України з питань реалізації Угоди;

1.2.5.сприяє налагодженню співпраці і обміну досвідом із організаціями громадянського суспільства ЄС і держав-членів ЄС;

1.2.6.представляє інтереси і позицію українського громадянського суспільства у відносинах з органами асоціації, інституціями ЄС і органами влади України, зокрема, Кабінетом Міністрів України, Офісом Президента України, Верховною Радою України.

1.3.УС ПГС досягає поставленої цілі шляхом:

●діяльності в рамках Платформи громадянського суспільства, у співпраці з Європейським економічним і соціальним комітетом (далі - ЄЕСК), який, відповідно до ст. 469 Угоди, формує Європейську сторону ПГС;

●самостійної діяльності відповідно до цього Регламенту і законодавства.

2.Структура УС ПГС

2.1.УС ПГС складається з 15 членів – громадян України, які представляють різні сектори громадянського суспільства: громадські об’єднання, профспілки та організації роботодавців.

2.2.У своїй діяльності УС ПГС керується рекомендаціями щодо пріоритетів діяльності, ухвалених Асамблеєю УС ПГС.

2.3.УС ПГС складається із:

●6 координаторів робочих груп УС ПГС;

●3 представників сектору громадських об’єднань;

●3 представників сектору профспілок національного рівня;

●3 представників сектору всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

2.4.Термін повноважень складу УС ПГС: 2,5 роки (30 місяців).

2.5.Склад УС ПГС набуває повноважень з моменту затвердження рішенням Асамблеї УС ПГС.

2.6.Повноваження члена УС ПГС припиняються у разі виходу в зв’язку із:

●закінченням строку, на який його/її обрано;

●поданням ним/нею заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

●відкликанням організацією громадянського суспільства, яка його/її делегувала;

або за рішенням УС ПГС на підставі підтверджених фактів:

●неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

●набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього/неї;

●припинення громадянства України;

●припинення діяльності в організації громадянського суспільства, яка його/її делегувала;

●відсутності на трьох засіданнях УС ПГС поспіль;

●систематичного порушення цього Регламенту.

2.7.У випадку припинення повноважень, обрання нового члена УС ПГС замість того, що вибув, відбувається на Асамблеї УС ПГС відповідно до процедур визначених цим Регламентом.

2.8.Член УС ПГС, повноваження якого припинене за рішенням УС ПГС у зв’язку із систематичним порушенням цього Регламенту, не може претендувати на членство в УС ПГС або представляти свою організацію в одній з робочих груп УС ПГС протягом наступних 2,5 років.

3.Порядок обрання УС ПГС

3.1.Вибори 6 членів УС ПГС – координаторів Робочих груп – відбуваються в рамках зібрання Асамблеї УС ПГС представниками організацій-учасниць відповідної Робочої групи відповідно до Виборчих процедур Асамблеї.

3.2.Координаторами Робочих груп можуть бути представники громадянського суспільства, що мають фахову кваліфікацію за тематикою відповідної Робочої групи, досвід громадської діяльності у сфері європейської інтеграції, володіють українською та англійською мовами.

3.3.Право номінування кандидатів у координатори Робочої групи та право бути номінованим кандидатом належить представникам організацій-учасниць відповідної Робочої групи.

3.4.Кожен сектор має право на обрання принаймні одного свого представника керівником робочої групи.

3.5.Представників сектору громадських об’єднань (три особи) обирають учасники Асамблеї УС ПГС, що представляють громадські об’єднання. Представники секторів всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців та об’єднань профспілок не беруть участь у виборах представників сектору громадських об’єднань.

3.6.Представники секторів всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців (три особи) та об’єднань профспілок (три особи) обираються до складу УС ПГС у відповідності до узгоджених ними процедур, що передбачають, зокрема, забезпечення можливості балотування з боку представників усіх зареєстрованих всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців та всеукраїнських об’єднань профспілок, які виявили бажання взяти участь у процедурах формування складу УС ПГС.

3.7.Порядок обрання членів УС ПГС визначається Виборчими процедурами Асамблеї Української сторони Платформи Україна-ЄС, що є додатком до цього Регламенту.

4.Права і обов’язки членів УС ПГС

4.1.Члени УС ПГС мають однакові права, незалежно від порядку обрання.

4.2.Члени УС ПГС мають право:

●брати участь у засіданнях та робочих зустрічах УС ПГС, а також робочих груп;

●знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд УС ПГС або відповідної Робочої групи, брати участь у їх аналізі та перевірці;

●брати участь в обговоренні будь-яких питань, що розглядаються;

●вносити пропозиції щодо проектів рішень УС ПГС або Робочої групи з будь-яких питань та брати участь в голосуванні щодо рішень УС ПГС;

●висловлювати письмово окрему думку щодо рішень УС ПГС чи Робочої групи;

●здійснювати інші повноваження, передбачені Угодою та Регламентом ПГС.

4.3.Члени УС ПГС – координатори робочих груп, зобов’язані:

●забезпечувати загальну координацію діяльності Робочої групи, включаючи розробку та затвердження планів її роботи;

●налагоджувати комунікацію з органами влади, відповідальними за виконання Угоди в сферах діяльності відповідної Робочої групи;

●направляти до Секретаріату УС ПГС періодичні звіти про діяльність відповідної Робочої групи.

4.4.Члени УС ПГС – представники секторів зобов’язані:

●забезпечити ефективну комунікацію з усіма зацікавленими організаціями сектора;

●інформувати зацікавлені організації відповідного сектору та широку громадськість про діяльність УС ПГС;

●інформувати зацікавлені організації відповідного сектору про позиційні документи, а також забезпечувати формування узгодженої позиції сектора;

●доносити як спільну позицію сектора, так і окрему позицію будь-якої організації, що входить до складу відповідного сектору до відома членів УС ПГС;

●брати участь у діяльності однієї з робочих груп УС ПГС в якості представника своєї організації.

5.Форми і методи роботи УС ПГС

5.1.Засідання УС ПГС відбувається не рідше одного разу на 3 місяці. Час та місце засідання узгоджується Секретаріатом з членами УС ПГС.

5.2.Засідання УС ПГС є правомочним, якщо в ньому беруть участь, зокрема за допомогою телекомунікаційних засобів, члени УС ПГС, що становлять більшість від її складу. Головує на засіданні Голова УС ПГС, а за його відсутності – член УС ПГС, обраний більшістю голосів учасників засідання. Допускається проведення засідань в онлайн режимі телекомунікаційними засобами.

5.3.Для виконання своїх завдань УС ПГС:

●розробляє плани своєї діяльності, а також організовує свою роботу відповідно до цього Регламенту, затверджених планів та з урахуванням рекомендацій робочих груп УС ПГС;

●проводить моніторинг виконання Угоди про Асоціацію України та ЄС;

●здійснює аналітичну діяльність у рамках постійних робочих груп, спеціальних груп або окремих проектів і доводить результати такої діяльності до відома до відповідних органів влади та організацій громадянського суспільства;

●готує позиційні документи щодо актуальних питань ходу реалізації Угоди та обов’язково доводить їх до відома органів асоціації, інституцій ЄС і органів влади України, зокрема Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, Верховної Ради України, та інших заінтересованих сторін;

●організовує дискусійні заходи заінтересованих сторін за участю органів влади різних рівнів, організацій громадянського суспільства, об’єднань бізнесу, органів місцевого самоврядування, ЗМІ тощо;

●поширює серед інститутів громадянського суспільства України та ЄС інформацію про свою діяльність, зокрема, прийняті рішення та стан їх виконання;

●проводить інформаційно-просвітницьку діяльність, спрямовану на активізацію участі громадянського суспільства у виконанні Угоди та підвищення суспільної обізнаності із завданнями Угоди;

●здійснює обмін інформацією та досвідом з інститутами громадянського суспільства держав-членів ЄС та країн Східного Партнерства.

6.Порядок прийняття рішень УС ПГС

6.1.Проект рішення за дорученням Голови УС ПГС готується Секретаріатом УС ПГС або за ініціативи робочої групи чи сектору. Проект рішення УС ПГС ставиться на голосування Головою УС ПГС або, у разі його відсутності, іншим членом, що головує на засіданні.

6.2.Рішення УС ПГС вважається ухваленим, якщо жоден із її членів, що бере участь у засіданні, не висловився проти його ухвалення (правило консенсусу). У випадку недосягнення консенсусу рішення приймається більшістю у ¾ присутніх членів УС ПГС із обов’язковим зазначенням окремих позицій членів УС ПГС, що не погодились із запропонованим проектом рішення.

7.Робочі групи УС ПГС

7.1.Під егідою УС ПГС діють 6 постійних робочих груп:

●РГ 1 «Політичний діалог, зовнішня та безпекова політика»;

●РГ 2 «Свобода, юстиція, права людини»;

●РГ 3 «Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво»;

●РГ 4 «Зайнятість, соціальна політика, рівні можливості та здоров’я»;

●РГ 5 «Енергетика, транспорт, довкілля та зміна клімату»;

●РГ 6 «Наука та технології, інформаційне суспільство, освіта, навчання та молодь, культура і спорт».

7.2.Метою діяльності Робочої групи є сприяння ефективній участі громадянського суспільства України у процесі набуття Україною членства в ЄС, в тому числі під час реалізації та моніторингу виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

7.3.Робоча група складається з Координатора та учасників Робочої групи.

7.4.Учасниками Робочої групи можуть бути організації громадянського суспільства України (громадські об’єднання, профспілки, організації роботодавців) за умови відповідності таким критеріям:

●є зареєстрованими згідно із законодавством громадським об’єднанням, благодійною організацією, організацією роботодавців або профспілковою організацією;

●поділяють цілі та принципи Угоди про асоціацію Україна-ЄС, а також цілі, завдання і принципи роботи УС ПГС;

●займаються питаннями європейської інтеграції, готові працювати в одній із Робочих груп Платформи громадянського суспільства;

●є неприбутковими, не належать до політичних партій та релігійних організацій;

●зареєстровані щонайменше за рік до подання заявки на участь в робочій групі.

7.5.Первинна перевірка організацій на відповідність вище наведеним критеріям здійснюється Секретаріатом УС ПГС на підставі заповнених організаціями заявок.

7.6.Після позитивного висновку Секретаріату щодо відповідності критеріям заявка організації- кандидата розглядається Робочою групою.

7.7.Організації без статусу юридичної особи можуть входити до робочих груп УС ПГС лише в якості спостерігачів з правом дорадчого голосу.

7.8.Засідання Робочих груп є відкритими. Інформація про засідання Робочих груп розміщується на веб-сайті УС ПГС.

7.9.Робоча група розробляє та ухвалює плани своєї діяльності, відповідно до яких організовує свою роботу.

7.10.Координатор Робочої групи здійснює періодичне (принаймні двічі на рік) інформування Секретаріату УС ПГС про діяльність групи для розміщення на сайті УС ПГС.

7.11 Координатор Робочої групи може ініціювати виключення зі складу учасника Робочої групи, що не брав участі у її діяльності протягом року. Рішення про виключення приймається більшістю голосів учасників засідання Робочої групи і невідкладно направляється виключеному учаснику, учасникам робочої групи, Секретаріату УС ПГС та організації, що його рекомендувала.

7.12.Участь у робочій групі носить добровільний характер на безоплатній основі. Згідно з рішенням УС ПГС можливе відшкодування окремих фактичних витрат, понесених у зв’язку з участю у діяльності Робочої групи, у разі наявності відповідних коштів.

7.13.Діяльність робочих груп регулюється Регламентом Робочої групи УС ПГС, який затверджується рішенням УС ПГС та є додатком до цього Регламенту.

8.Асамблея УС ПГС

8.1.Асамблея УС ПГС – зібрання організацій громадянського суспільства, що займаються питаннями європейської інтеграції та входять до робочих груп УС ПГС, яке проводиться кожні 15 місяців.

8.2.У зібраннях Асамблеї беруть участь члени УС ПГС та представники організацій-учасниць робочих груп УС ПГС.

8.3.Від кожної організації, навіть, якщо вона має територіальні структури зі статусом юридичної особи, до участі в Асамблеї допускається лише одна особа.

8.4.Оголошення про початок реєстрації на участь в Асамблеї оприлюднюється на веб-сайті УС ПГС, а також поширюється шляхом розсилки організаціям-учасницям робочих груп УС ПГС щонайменше за місяць до Асамблеї. Реєстрація учасників Асамблеї розпочинається за місяць до Асамблеї та закінчується не пізніше як за чотири дні.

8.5.До компетенції Асамблеї відносяться наступні питання:

●обрання шести членів УС ПГС, що є координаторами відповідних Робочих груп;

●обрання трьох членів УС ПГС – представників громадських об’єднань;

●затвердження складу УС ПГС, враховуючи членів УС ПГС, обраних на Асамблеї та делегованих від секторів профспілок та об’єднань організацій роботодавців;

●заслуховування звітів УС ПГС, координаторів Робочих груп про діяльність у звітному періоді;

●надання рекомендацій щодо пріоритетів діяльності УС ПГС на наступний період.

8.6.Під час реєстрації на Асамблею організації вказують одного уповноваженого представника з правом голосу.

8.7.Рішення Асамблеї приймаються простою більшістю голосів присутніх на Асамблеї учасників.

8.8.Організація-учасник Асамблеї має право:

●вносити пропозиції щодо порядку денного Асамблеї;

●брати участь в ухваленні рішень, що виносяться на розгляд Асамблеї;

●висувати кандидатів у координатори Робочих груп;

●брати участь у роботі принаймні однієї Робочої групи;

●бути поінформованою про діяльність УС ПГС протягом усього терміну її діяльності.

9.Керівні органи УС ПГС

9.1.Голова УС ПГС

9.1.1.УС ПГС очолює її Голова, що обирається з-поміж членів УС ПГС більшістю голосів з врахуванням принципу ротації представництва секторів. Термін головування складає 10 місяців.

9.1.2.Голова УС ПГС є Співголовою Платформи громадянського суспільства за посадою.

9.1.3 Голова здійснює загальну координацію роботи УС ПГС, представляє УС ПГС у взаємодії з ЄЕСК, органами асоціації, органами влади України, інституціями ЄС і ЗМІ, а у разі необхідності може делегувати свої повноваження іншому члену УС ПГС для виконання необхідних представницьких функцій.

10.Секретаріат УС ПГС

10.1.Секретаріат здійснює організаційне забезпечення діяльності УС ПГС.

11.10.2. Секретаріат керується у своїй діяльності Порядком роботи Секретаріату, який ухвалюється рішенням УС ПГС.

10.3 Секретаріат забезпечує:

●організацію засідань УС ПГС;

●ведення протоколів засідань УС ПГС, а також оприлюднення рішень УС ПГС та їх доведення до відома зацікавлених осіб та широкої громадськості;

●внутрішню та зовнішню комунікацію УС ПГС;

●створення, підтримку та наповнення веб-сайту УС ПГС та сторінок в соціальних мережах;

●створення та розповсюдження періодичних електронних бюлетенів УС ПГС;

●ведення електронної бази контактів організацій-учасниць Асамблеї та експертів, що беруть участь у робочих групах УС ПГС.

10.4.Секретаріат вживає належних заходів для завчасного повідомлення членів УС ПГС про проведення засідань УС ПГС та їх попереднього порядку денного.

10.5.Секретаріат очолює Керівник, який затверджується рішенням УС ПГС.

11.Фінансування

11.1. Для фінансування діяльності УС ПГС має право використовувати кошти цільових грантів, залучені через організації громадянського суспільства, яким УС ПГС делегує таке право, а також інші джерела, не заборонені законодавством.

12.Прикінцеві положення

12.1.Цей Регламент набуває чинності з часу його ухвалення рішенням УС ПГС.

12.2.Право тлумачення, роз'яснення та трактування цього Регламенту належить УС ПГС.


ДОДАТОК: ВИБОРЧІ ПРОЦЕДУРИ АСАМБЛЕЇ УС ПГС.